U službi humanosti

Odjel i Savjetovalište za djecu i mlade i Odjel za azil i migracije

Odjel za djecu i mladez1

Odjel za djecu i mladež Gradskog društva Crvenog križa Sisak formiran  je u svibnju 2007. godine. U svom radu oslanja na program rada Hrvatskog Crvenog križa. Sukladno Statutu HCK, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Mladež Hrvatskog Crvenog križa se organizira s ciljem odgoja mladih na polju solidarnosti, humanosti međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Odjel za djecu i mladež provodi sljedeće programe:

Humane vrednote

Program Humane vrednote namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Nastao je na poticaj komisije za rad s mladima i koordinacijskog odbora mladih HCK. U prosincu 2001. godine potpisan je Ugovor između Ministarstva prosvjete i HCK kojim se program Humane vrednote i Istraživanje humanitarnog prava provodi na nacionalnoj razini

Program se sastoji od tri dijela:

 • odgoja za humanost
 • zdravstvenog odgoja i
 • razvoja socijalne svijesti što obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja, odgovornosti za sebe i zajednicu, prevenciju neželjenih oblika ponašanja kao i jačanje socijalnih vještina.
Istraživanje humanitarnog prava

Program je namijenjen učenicima srednjih škola i obuhvaća 5 modula.
Sažetak osnova programa ˝Istraživanje humanitarnog prava˝:

 • MODUL 1: HUMANITARNO GLEDIŠTE
 • MODUL 2: OGRANIČENJA U SUKOBU
 • MODUL 3: PRAVO U AKCIJI
 • MODUL 4: OSIGURANJE PRAVDE
 • MODUL 5: ODGOVOR NA POSLJEDICE

ZAVRŠNO ISTRAŽIVANJE

Natjecanje mladih

Natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa odvijaju se svake godine na tri razine: školskoj, županijskoj i državnoj u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Natjecanje mladeži odnosi se na:

* provjeru znanja o Pokretu Crvenog križa, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskim pravima
* provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći

Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici i okupiti ih radi razmjene iskustava i ideja o radu mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Upoznaj i prihvati/ U čemu je razlika ako sam različit

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak zajedno sa  Debatnim klubom Gimanzije Sisak provodi  projekt Upoznaj i prihvati namijenjen mladima srednjih škola na području grada Siska ali i srednjih škola koje pokažu interes za uključivanje na području SMŽ.

Ciljevi projekta usmjereni su na:

 • osvještavanje i smanjenje stereotipa i predrasuda
 • prevladavanje straha od različitosti i razvijanje suosjećanja i empatije
 • povećanje znanja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • razvijanje socijalnih i građanskih kompetencija
 • smanjenja diskriminacijskih oblika ponašanja i razvijanje tolerancije
 • poticanje kod učenika znatiželje, otvorenosti, kritičkog razmišljanja i razumijevanja

Program uključuje određeni broj tematsko edukativnih radionica, debatu, kviz ˝Od znanja do djelovanja˝, posjetu i putovanje nekoj od međunarodnih humanitarnih organizacija, interkulturalne turnire, kuhinju…te niz aktivnosti usmjerenih razvoju tolerancije i razumijevanja različitosti.

Prevencija trgovanja ljudima

Odjel za djecu i mlade tijekom svake školske godine  provodi  edukativno suportivne  radionice paketa  Prevencija trgovanja ljudima, u višim razredima osnovne škole i u trećim, četvrtim razredima  srednjih škola  na području grada Siska ali i na poziv drugih škola s područja SMŽ.

Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu pri čemu im se krše brojna ljudska prava kao što su:  pravo na život, pravo na rad i obrazovanje, pravo na slobodu izbora, pravo na slobodu kretanja, pravo na dostojanstvo, pravo na sigurnost, pravo na jednakost, pravo na zdravlje itd.  Provedba ovog programa odvija se kroz cijelu školsku godinu u suradnji s djelatnicima PU Sisačko moslavačke. Osim radionica u školama redovito se održavaju  i edukacije nastavnika na Stručnim skupovima i Vijećima učitelja te svake godine  18. listopada u gradu i u suradnji s policijom  obilježavamo  Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima.

Žrtva može postati svatko od nas bez obzira na svoju razinu obrazovanja, spol, dob ili nacionalnost. Ipak, određene skupine su u većem riziku da upadnu u lanac trgovanja ljudima, a to su: nezaposlene osobe ili osobe koje nisu u mogućnosti pronaći posao u skladu sa svojom razinom obrazovanja, neregularni migranti, izbjeglice, djeca bez pratnje, nestala djeca, marginalizirane skupine, osobe s financijskim poteškoćama, osobe s lošim obiteljskim odnosima…   Zbog načela po kojima djelujemo, ali i naše rasprostranjenosti i uspostavljenog povjerenja s lokalnim zajednicama, u mogućnosti smo doći do najranjivijih u društvu i pružiti im podršku.
U skladu s tim, ali i svojim mandatom humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ:
1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima,
2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine
3. aktivno zagovara za prava žrtava i poboljšanje sustava identifikacije, pomoći i zaštite.

Hrvatski Crveni križ je član Europske mreže društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca European Action for Trafficked persons Network.

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I MLADE

savjetodavni rad za djecu I mlade provodi se za one  koji to samostalno uz pristanak ili po nagovoru svojih roditelja požele zato što u određenom razdoblju svojeg života imaju poteškoće kao i za djecu, mlade i njihove roditelje koji su u tretmanu Centra za socijalnu skrb, odnosno oni kojima Centar za socijalnu skrb /Sud izrekne mjeru upućivanja u savjetovalište, djecu i mlade koje upute pedagoške službe osnovnih i srednjih škola.

Ciljevi rada s djecom i mladima:

 • ukloniti/smanjiti poremećaje u ponašanju i povećati prosocijalno ponašanje
 • unaprijediti odgovorno ponašanje
 • naučiti vještine nenasilne komunikacije, tolerancije, suradnje, empatije, sprečavanja i rješavanja sukoba
 • unaprijediti samopoštovanje, samopouzdanje te razviti pozitivnu sliku o sebi
 • unaprijediti samodisciplinu i samokontrolu ponašanja
 • poticati samostalnost i neovisnost
 • unaprjeđenje odnosa s roditeljima, obitelji, vršnjacima i drugim ljudima
 • ublažavanje/uklanjanje simptoma
 • uspješnije rješavanje problema
 • postizanje većeg životnog zadovoljstva i prihvaćanje sebe

Ciljevi rada s roditeljima:

 • unaprijediti saznanja roditelja o razvojnim procesima
 • razviti djelotvorne komunikacije s djecom
 • pružiti podršku roditeljima u rješavanju problema
 • podići kvalitetu života u obitelji

Vrste rada i trajanje:

Individualno savjetovanje, Savjetovanje roditelja i djeteta, Individualno savjetovanje adolescenata

Osim individualnog savjetovanja djece i mladih paralelno se odvijaju SAVJETODAVNE SOCIJALIZACIJSKE SKUPINE tijekom svake školske godine s ciljem jačanja socijalnih vještina, samopouzdanja, samopoštovanja i razvoja pozitivne slike o sebi. Savjetodavne socijalizacijske skupine uključuju djecu niže osnovnoškolske dobi (od 1 do 4 razreda) , djecu više osnovnoškolske dobi (od 5 do 8 razreda), srednjoškolce i mlađe punoljetnike.

POSEBNA OBVEZA MALOLJETNIKA I MLAĐIH PUNOLJETNIKA

Savjetovalište na osnovu sporazuma s CZSS, a odlukom Suda uključuje maloljetnike i mlađe punoljetnike u različite oblike humanitarnog rada ili individualnog savjetovanja kojima je izrečena mjera Posebne obveze kada je moguće kroz kraće vremensko razdoblje utjecati na ponašanje maloljetnika/ mlađeg punoljetnika s naglaskom na preuzimanje odgovornosti i pomoć maloljetniku da se nosi s osobnim problemima.

  PREVENCIJA NEŽELJENIH OBLIKA PONAŠANJA (rad sa učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima)

Opći cilj programa je podržavanje i poticanje zdravog psihosocijalnog razvoja djece kroz prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja odnosno poremećaja u ponašanju djece.

Specifični ciljevi programa odnose se na područje rada s djecom, područje rada s roditeljima i područje rada s nastavnicima.

Programi prevencije provode se u osnovnim i srednjim školama  u dogovoru sa ravnateljima i procjenom (potrebama) pedagoške službe, nastavnika.

Program obuhvaća edukacije, treninge, seminare i radionice namijenjene učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima s ciljem podizanja svijesti  i utjecaja na sprječavanje nastanka i narušavanja odnosa i neprihvatljivih oblika ponašanja.

VRŠNJAČKA POMOĆ

Cilj  edukacijE skupine mladih vršnjaka pomagača:

 • upoznati mlade s djelotvornim načinima rješavanja životnih poteškoća vršnjaka;
 • oformiti i educirati skupinu mladih za pružanje vršnjačke pomoći;
 • inaugurirati vršnjačku pomoć u društvenoj sredini a posebice među odraslima koji odlučuju;
 • napraviti i proširiti temelj za širenje mreže vršnjačke pomoći u širem socijalnom okružju.

Ciljana edukativna skupina:

 • Učenici srednje škole, ili studenti viših i visokih škola i fakulteta, oba spola. Skupina je raznovrsna po interesima, vještinama i iskustvima
 • Skupina broji 10 – 12 sudionika.

Temeljni kriterij za ulazak u edukacijsku skupinu je razina unutarnje motivacije sudionika i spremnost na prosocijalno djelovanje, te posjedovanje vještina, znanja i osobina prihvatljivih drugim mladim osobama.

ODJEL ZA AZIL I MIGRACIJE

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak uz suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova, UNHCR-om, IOM-om provodi program psihosocijalne pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite. Program pomoći i zaštite nastoji odgovoriti na psihosocijalne, edukativne i humanitarne potrebe tražitelja međunarodne zaštite.

Osim direktnog rada s tražiteljima međunarodne zaštite, posebna se pažnja posvećuje aktivnostima s lokalnom zajednicom u cilju prevencije ksenofobije, senzibilizacije i međusobnog povezivanja tražitelja međunarodne zaštite i lokalnog stanovništva čime se općenito doprinosi boljem suživotu, sigurnosti i uspješnijoj integraciji.

GDCK SISAK posebnu pažnju i pomoć usmjerava na podršku osobama pod međunarodnom zaštitom u okviru programa integracije. Program integracije Gradskog društva  Crvenog križa Sisak provodi se od siječnja 2018. kao odgovor na potrebu korisnika za dodatnom podrškom prilikom suočavanja s poteškoćama u svakodnevnom životu tijekom razdoblja integracije.